Regulamin

Informacje / Regulamin

Regulamin sprzedaży sklepu internetowego www.rollomania.pl

 

I. Definicje.

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu Internetowego "ROLLOMANIA", dostępnym pod adresem elektronicznym www.rollomania.pl. warunki zawierania Umowy o Świadczenie Usług i Umowy Sprzedaży oraz zasady korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego.

ADMINISTRATOR - podmiot zbierający i przechowujący dane elektroniczne Użytkowników i Zamawiających, w tym przypadku Sprzedawca.

BOK - telefoniczne i mailowe Biuro Obsługi Klienta Sprzedawcy, za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje na temat Towarów, Sklepu, Regulaminu oraz aktualnych Promocji

Cena - oznacza cenę Towaru brutto, umieszczoną obok informacji o Towarze lub wyliczoną na podstawie parametrów podanych przez Zamawiającego. Ceny wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT. Ceny nie uwzględniają Kosztów dostawy.

Cookies  - dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, którym posługuje się Użytkownik.

Dane osobowe - zestaw danych Użytkownika, w tym Zamawiającego, o charakterze osobowym, przetwarzanych w celu realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę lub świadczenia innych usług Sprzedawcy na żądanie Użytkownika.

Hasło - indywidualny ciąg znaków wybranych przez Użytkownika, służący do logowania się do Konta.

KLIENT - osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prawidłowo reprezentowana przez właściwą osobę fizyczną, która zaakceptuje Regulamin.

Konsument - osoba fizyczna dokonująca zakupów w sklepie internetowym „ROLLOMANIA”, niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto - indywidualne konto Użytkownika utworzone po Rejestracji, za pomocą którego dokonuje on Zamówień lub korzysta z innych usług Sprzedawcy.

Koszyk - elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedawcę na stronach Sklepu, za pomocą, którego Zamawiający dokonuje Zamówień na Towary oferowane przez Sklep.

Koszty dostawy - opłaty pobierane za dostarczenie Towaru do Zamawiającego w zależności od wybranego sposobu płatności oraz wartości Zamówienia.

NEWSLETTER - usługa polegająca na dostarczaniu przez Sprzedawcę Klientowi informacji handlowej dotyczącej Towarów lub usług Sprzedawcy lub towarów lub usług podmiotów współpracujących ze Sprzedawcą (tj. towarów lub usług, które nie są Towarami lub usługami oferowanymi przez Sprzedawcę).

Płatność - czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wskazanej Ceny Towaru oraz Kosztów dostawy.

Realizacja Zamówienia - czynności podejmowane przez Sprzedawcę w celu dostarczenia zamówionych Towarów na adres wskazany przez Zamawiającego. Na Realizację Zamówienia składają się: przygotowanie Zamówienia do wysyłki oraz dostawa Zamówienia do Zamawiającego.

Rejestracja - czynność polegająca na podaniu właściwych danych, w tym Danych osobowych, które są niezbędne do założenia Użytkownikowi Konta.

Sklep - sklep internetowy „ROLLOMANIA” dostępny pod adresem elektronicznym www.rollomania.pl

Sprzedawca - Firma Tapparella MarcinKarpiński z siedzibą w Warszawie, przy ul. Białobrzeska 15 lok. 168, posługująca się nr NIP 948-208-90-60, właściciel sklepu internetowego „ROLLOMANIA”, dokonujący za jego pośrednictwem sprzedaży Towarów bez jednoczesnej obecności Stron, przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.

Strony - Sprzedawca i Zamawiający.

Towar - produkty, w szczególności  systemy osłonowe, oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w sklepie internetowym „ROLLOMANIA”.

Umowa - umowa sprzedaży Towaru oferowanego przez Sprzedawcę, zawierana bez jednoczesnej obecności Stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.

Użytkownik - każda osoba korzystająca ze strony internetowej Sklepu, w tym Zamawiający.

ZAMAWIAJĄCY - osoba fizyczna (w tym Konsument) bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zakupu Towarów w Sklepie.

Zamówienie - czynność prawna dokonywana przy wykorzystaniu Koszyka, podczas której Zamawiający wyraża wolę zakupu wybranych Towarów zgodnie z ich opisem, Ceną i Kosztami dostawy.

 

II. Postanowienia ogólne.

1. Sprzedaż Towarów w sklepie internetowym "ROLLOMANIA" odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Korzystanie ze stron Sklepu może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.

3. Przed rozpoczęciem korzystania ze stron Sklepu, a w szczególności przed złożeniem Zamówienia, Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityką Prywatności.

4. W celu korzystania ze stron Sklepu Użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Sieci Internet. W celu prawidłowego funkcjonowania stron Sklepu komputer lub urządzenie Użytkownika powinno mieć włączoną opcję obsługi plików typu "Cookies".

5. W celu dokonania Zamówienia Użytkownik powinien posiadać aktywny adres elektroniczny oraz aktywny numer telefonu.

6. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od dostarczania, w jakiejkolwiek formie, treści o charakterze bezprawnym.

 

III. Biuro obsługi Klienta

1. Biuro Obsługi Klienta telefonicznie udziela Klientom informacji w zakresie prowadzonej przez Sklep działalności, od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 7.00 do 17.00 pod numerem telefonu 881-403-903 oraz pod adresem e-mail: bok@rollomania.pl. Koszt połączenia z Biurem Obsługi Klienta wynika z taryfy podstawowej operatora telefonicznego.

2. Sprzedawca nie jest dostawcą usługi Internetu ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest dokonanie Zamówienia lub korzystanie z usług Sprzedawcy, w tym z nawiązywania połączenia z BOK.

 

IV. Składanie i realizacja zamówień

1. Złożenie Zamówienia jest możliwe jedynie po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu oraz zaakceptowaniu jego postanowień.

2. W celu złożenia Zamówienia za pomocą, Użytkownik powinien wykonać następujące czynności:

 1. wybrać na stronie głównej odpowiednią kategorię produktów (np. rolety DZIEŃ/NOC);
 2. wybrać interesującą go grupę kolorystyczną lub cenową produktu, aby przejść w ten sposób do podstrony z wyszczególnionymi produktami wg wybranych parametrów (kolor, cena);
 3. wybrać interesujący go produkt, aby przejść w ten sposób do podstrony konfiguracji produktu, dotyczącej szczegółowych, ściśle związanych z osobą Zamawiającego, zindywidualizowanych parametrów produktu, który ma zostać wykonany przez Sprzedawcę dla Zamawiającego;
 4. wybrać odpowiednie parametry (szerokość, wysokość, ilość sztuk) oraz kolor i opcje dodatkowe produktu;
 5. kliknąć na pole z napisem „ZAMÓW”;
 6. wybrać odpowiedni sposób płatności oraz rodzaj dokumentu sprzedaży (paragon lub faktura VAT);
 7. podać dane osobowe niezbędne do realizacji Zamówienia;
 8. w następnym kroku dokonać weryfikacji wprowadzonych danych, z możliwością ich modyfikacji (przycisk „WSTECZ”);
 9.  przekazać treść zamówienia Sprzedawcy klikając na pole z napisem „WYŚLIJ ZAMÓWIENIE”.

3. Umowa zostaje zawarta w momencie wysłania przez system teleinformatyczny Serwisu wiadomości e-mail do Zamawiającego, zawierającej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji, potwierdzenie treści złożonego Zamówienia oraz podanie terminu realizacji Zamówienia.

4. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia z uwagi na brak zamówionego Towaru lub materiału niezbędnego do jego wykonania, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego, że Zamówienie nie może być zrealizowane.

5. W celu korekty błędnie wprowadzonych do formularza zamówienia danych należy skontaktować się ze Sprzedającym telefonicznie bądź drogą mailową.

6. Cena produktu podana Zamawiającemu w trakcie składania zamówienia jest wiążąca od chwili złożenia przez Zamawiającego zamówienia.

7. Zamawiający ma do wyboru następujące formy płatności za wykonany dla niego produkt:

- gotówką przy odbiorze produktu od kuriera;

- przelewem na konto Sprzedawcy

8. Na czas dostarczenia zamówionych produktów składają się: czas potrzebny na wykonanie produktu, spakowanie go i przekazanie kurierowi oraz czas dostawy. W przypadku płatności przelewem czas dostarczenia wydłuża się o czas realizacji przelewu.

9. Zamawiający może składać Zamówienia w każdy dzień tygodnia, przy czym Realizacja Zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w dni robocze. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy.

9. Czas potrzebny na wykonanie produktu, spakowanie go i przekazanie kurierowi, nie przekracza 5 dni roboczych. Maksymalny czas dostawy wynosi natomiast 2 dni robocze, przy czym w większości przypadków dostawa następuje w ciągu 1 dnia roboczego.

 

V. Warunki oraz Koszty dostawy

1. Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i tego dotyczą podane koszty dostawy.

2. Dostawa Towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 poniżej.

3. Koszt dostawy za pośrednictwem kuriera na terytorium Polski wynosi 18,90zł przy płatności przelewem i 22,90zł przy płatności przy odbiorze. Koszt ten doliczany jest do wartości Zamówienia widniejącej w potwierdzeniu. Jeśli wartość Zamówienia przekracza 399zł brutto, koszty dostawy są przejmowane przez Sprzedawcę.

4. Sprzedawca informuje, że rolety oferowane za pośrednictwem Sklepu dostarczane są tylko i wyłącznie za pośrednictwem kuriera.

5. Przy paczkach wielkogabarytowych (powyżej 2,3m) warunki dostawy (termin i cena) są ustalane indywidualnie.

6. W chwili wydania Towaru przez przedstawiciela firmy kurierskiej Zamawiający powinien dokonać sprawdzenia czy Towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych, wynikających z transportu oraz czy wydany Towar jest zgodny z Zamówieniem. W przypadku braku uszkodzeń lub innych zastrzeżeń Zamawiający potwierdza własnoręcznym podpisem wydanie Towaru. W przypadku stwierdzenia mechanicznego uszkodzenia Towaru lub niezgodności Towaru z Zamówieniem, Zamawiający uprawniony jest do złożenia reklamacji w sposób opisany w rozdziale VII Regulaminu.

 

VI. Prawo odstąpienia od Umowy

Uwaga: Poniżej podajemy ustalenia obowiązujące przy świadczeniu usług drogą internetową. Jednakże ze względu na fakt, że zamawiany Towar produkowany jest wg indywidualnej specyfikacji podanej przez Zamawiającego, zastosowanie mają jedynie ustalenia podane w punkcie 11b.

1. Zamawiający będący Konsumentem przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy, bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia skierowanego do Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia doręczenia Towaru Zamawiającemu.

2. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy lub na adres e-mail Sprzedawcy: bok@rollomania.pl.

3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Wzór oświadczenia przesyłany jest Zamawiającemu wraz z Potwierdzeniem Zamówienia oraz wraz z Towarem, w formie papierowej.

4. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa uważana jest za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

5. W razie odstąpienia od Umowy, Sprzedawca obowiązany jest zwrócić Zamawiającemu - Konsumentowi, wszystkie dokonane przezeń Płatności niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Zamawiający, chyba że zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. Zamawiający - konsument, ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem Płatności, o której mowa w punkcie 5 powyżej, do momentu otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Zamawiającego - konsumenta dowodu jej odesłania na adres Sprzedawcy, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru obciążają Zamawiającego.

9. W przypadku, gdy Zamawiający wybrał inny sposób zwrotu Towaru do Sprzedawcy niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, w przypadku skorzystania przez Zamawiającego - konsumenta z prawa odstąpienia od zawartej Umowy, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów dostawy zwracanego Towaru.

10. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru.

11. Sprzedawca informuje, że prawo odstąpienia od Umowy w trybie ustawy o prawach konsumenta, nie przysługuje w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. produkty wyprodukowane wg indywidualnej specyfikacji Zamawiającego);

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

e) w której konsument wyraźnie zażądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

 

VII. Reklamacje - niezgodność Towaru z Umową

 

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Zamawiającego - Konsumenta, jeżeli Towar w chwili jego wydania jest niezgodny z Umową. Zamawiający - Konsument przyjmuje do wiadomości, że w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem roku od wydania Towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania.
 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z Umową, Zamawiający powinien zgłosić reklamację Sprzedawcy.
 3. W celu umożliwienia Sprzedawcy ustosunkowania się do zastrzeżeń Zamawiającego, reklamacja powinna:
  1. zostać złożona w formie pisemnej lub przesłana pocztą na adres Sprzedawcy lub na adres e-mail Sprzedawcy: bok@rollomania.pl,
  2. określać przyczynę złożenia reklamacji oraz wskazywać zakres żądania Zamawiającego;
  3. zawierać dołączony dowód zakupu (np. paragon, rachunek lub fakturę) - co nie jest jednak warunkiem jej rozpatrzenia;
  4. wskazywać sposób udzielenia odpowiedzi na reklamację - odpowiedź pisemna lub za pośrednictwem e-mail;
  5. zostać podpisana oraz zawierać aktualne dane Zamawiającego, w tym numer konta bankowego, na który nastąpić miałby ewentualny zwrot ceny lub różnicy pozostałej po jej obniżeniu.
 4. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji Zamawiającego kierując odpowiedź pisemną lub e-mail na adres podany przez Zamawiającego w reklamacji.
 5. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej niezgodności Towaru z Umową, Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego, wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie. W przeciwnym razie Zamawiający ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy. Zamawiający nie może odstąpić od Umowy jeżeli wada jest nieistotna.
 6. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z Umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Zamawiającemu.
 7. W przypadku Zamawiającego, niebędącego Konsumentem, traci on uprawnienia z tytułu niezgodności Towaru z Umową, jeżeli nie sprawdził Towaru w czasie i sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił Sprzedawcy o wadzie niezwłocznie, tj. nie później niż w ciągu 3 dni od odebrania Towaru, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 8. W przypadku, gdy Sprzedawca nie uznał reklamacji Zamawiającego, a ten nie zgadza się z jego decyzją, Zamawiający może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego ("Sąd Polubowny"), działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.

 

VIII. Strony Umowy i kontakt do Sprzedawcy

 

 1. Stronami Umowy zawieranej za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym www.rollomania.pl są Zamawiający oraz Sprzedawca.
 2. Sprzedawcą jest firma Tapparella Marcin Karpiński z siedzibą w Warszawie, przy ul. Białobrzeskiej 15 lok. 168, posługująca się nr NIP 948-208-90-60, właściciel sklepu internetowego „ROLLOMANIA”.
 3. Wszelka korespondencja kierowana przez Użytkownika do Sprzedawcy, powinna być adresowana na adres Sprzedawcy lub elektronicznie na adres e-mail: bok@rollomania.pl, nr tel. 881-403-903 (w godzinach 7.00-17.00).

 

IX. Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 2. Wszelkie spory wynikające z realizacji Umowy oraz postanowień niniejszego Regulaminu, rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.).
 3. Poza możliwością sądowego rozstrzygania sporów, Strony mają także możliwość skorzystania z alternatywnych metod rozstrzygania sporów poprzez skierowanie sprawy do mediacji lub poddanie sporu pod rozstrzygnięcie Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Zasady dostępu do procedur, o których mowa w zdaniu poprzednim, zostały opisane w rozdziale XI pkt. 8-13 niniejszego Regulaminu.
 4. Konsumenci mogą także zasięgnąć pomocy u Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumentów lub u właściwej terenowo Federacji Konsumentów.
 5. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich, działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej, znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl), w zakładce: Konsumenci - Rozstrzyganie sporów konsumenckich.
 6. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie www.rollomania.pl.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Wszelkie zmiany cen i odwołania akcji promocyjnych nie dotyczą towarów już zamówionych w Sklepie.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku:
  1. zmiany zakresu świadczonych usług,
  2. zmiany akceptowanych sposobów Płatności,
  3. zmiany sposobów dostawy,
  4. zmiany funkcjonalności Sklepu,
  5. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  6. zmian w zakresie struktury i adresów kontaktowych po stronie Sprzedawcy.
 9. O zmianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje Użytkownika, posiadającego Konto, za pośrednictwem Konta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Użytkownika o zmianie. Sprzedawca poinformuje Użytkownika o treści zmian oraz przewidywanym terminie ich wejścia w życie.
 10. Zmiany Regulaminu będą także udostępniane na stronie internetowej Sklepu.
 11. W celu uniknięcia wątpliwości, wprowadzone zmiany nie mają wpływu na Zamówienia dokonane przed ich wejściem w życie.
 12. Użytkownicy posiadający Konto, w przypadku braku akceptacji nowego brzmienia Regulaminu, powinni przesłać na adres e-mail Sprzedawcy bok@rollomania.pl, oświadczenie o braku akceptacji nowego brzmienia Regulaminu. Wykonawca z chwilą otrzymania oświadczenia Użytkownika usunie posiadane przez Użytkownika Konto, o czym Użytkownik zostanie poinformowany. Oświadczenie o braku akceptacji nowego brzmienia Regulaminu może zostać także skierowane w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w rozdziale XII pkt. 2 niniejszego Regulaminu.
 13. Sprzedawca usunie Konto Użytkownika także na każde jego żądanie, skierowane na adres e-mail Sprzedawcy, tj. bok@rollomania.pl lub listownie na adres Sprzedawcy.
 14. Poza przypadkami określonymi w pkt. 11 i 12 powyżej, Sprzedawca ma także prawo usunięcia Konta Użytkownika, w razie:
  1. braku jakiejkolwiek aktywności Użytkownika w okresie 6 miesięcy od dnia utworzenia Konta, w sposób opisany w niniejszym Regulaminie,
  2. naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
 15. Niniejsza wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 01.01.2017.
        

NIE MOŻESZ SIĘ ZDECYDOWAĆ?

Zamów bezpłatne próbki lub skontaktuj się z nami - chętnie pomożemy.
Kontakt